Allmänna villkor

Övergripande

Skapa Hälsa 360 AB, 559290–5466, nedan kallat ”Skapa Hälsa”, tillhandahåller tjänster i form av konsultationer, program, kurser, utbildningar, föreläsningar och andra event.

Tjänsterna tillhandahålls digitalt, analogt och/eller genom fysiska träffar på av Skapa Hälsa anvisad plats. Skapa Hälsa tillhandahåller även ett produktsortiment.

 

Med ”kund” avses den fysiska eller juridiska person som köper en ovan nämnd hälsotjänst eller produkt.

 

Behandling av personuppgifter

I samband med en ställd förfrågan och/eller genomfört köp av tjänst lämnar Kunden sitt aktiva samtycke till att Skapa Hälsa samlar in och digitalt lagrar personuppgifter som adress & faktureringsuppgifter.

 

Samtliga uppgifter om en Kund behandlas strikt konfidentiellt och kommer aldrig en tredje part tillhanda såvida inte tillåtelse uttryckligen getts av Kunden.

 

Innan köpt och betald tjänst nyttjas måste Kunden lämna sitt aktiva samtycke till lagring av nödvändiga personuppgifter samt godkänna dessa allmänna villkor samt specifika villkor för köp av aktuell tjänst i sin helhet. Det aktiva samtycket lämnas genom ikryssning i ruta i digitalt formulär eller utskrivet formulär.

 

Ett återkallande av ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter görs genom att du kontaktar Skapa Hälsa via e-post eller telefon. Ett återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av tjänster som redan levererats.

 

Efter att en köpt tjänst avslutats raderas samtliga Kundens data och den digitala kundmappen senast inom 24 månader på ett säkert sätt undantaget data om ekonomiska transaktioner som behövs för att följa ABL och för att tillgodose krav från skattemyndigheten.

 

Boknings- och betalningsvillkor

I samband med genomfört köp av en eller flera tjänster accepterar Kunden att betala för de avtalade tjänsterna genom faktura eller swish.

 

Samtliga priser anges inklusive moms för privatpersoner. För företag tillkommer moms på priserna.

 

Avbokning av köpt tjänst kan ske fram till tjänstens påbörjande. Därefter kan tjänsten inte avbokas utan behöver betalas enligt ordinarie prislista. I det fall en pågående tjänst avbryts behöver Kunden betala för hela tjänstens kostnad såvida inte avbrottet härrörs till orsak som beror på Skapa Hälsa.

 

För eventuell återbetalning av en pågående tjänst följer Bolaget Konsumentverkets riktlinjer.

 

Avbokning av köpt tjänst sker genom att skicka ett e-postmeddelande till Skapa Hälsa. Vid avbokad tjänst återbetalas eventuell erlagd betalning / mellanskillnad till Kundens anvisade konto inom 14 dagar från det att avbokning skett.

 

Konsultationer

Kunden är införstådd med att aldrig skicka medicinsk eller annan känslig och personlig information via sms eller e-post utan känslig information skall skickas via post till Skapa Hälsa 360 AB, Golfbanevägen 7, 43650 Hovås.

 

Övrigt

Dessa allmänna villkor och det genomförda köp av tjänst till vilket de relaterar ska regleras enligt svensk lag. Tvist i anledning härav ska avgöras av allmän domstol, med Göteborgs tingsrätt som första instans.

 

Skapa Hälsa har rätt utan föregående notifiering till Kund ändra dessa allmänna villkor genom att anslå villkorsändringen på Skapa Hälsa hemsida eller genom att på annat sätt informera kunden.

 

De ändrade villkoren gäller från ändringsdagen och omfattar även redan genomförda köp av tjänst.

 

 Version 1